„Двуфамилна жилищна сграда в кв. „Изгрев“, гр. Варна“.

build1

Двуфамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VIII-899, кв. 141, идент. N: 10135.2552.5410, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна
ЗП на блока
РЗП на блока: – м2
БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: –
БРОЙ ПАРКОМЕСТА: –
БРОЙ ГАРАЖИ: –
Водещ Проектант – Архитектура:
Строителни конструкции:
Водоснабдяване и канализация:
Електроинсталации :
Отопление и вентилация :

Стойностите са определени съгласно ЗС и ЗМДТ и са изчислени по данни за площите на обектите по инвестиционен проект – част „Архитектура“.