Жилищна сграда – гр. Варна, ул. „Кокиче“ 2Б

build1

Жилищна сграда в УПИ VIII-233, кв. 25 по плана на 25 м.р., гр Варна, идентификатор 10135.2553.186 от КК на гр. Варна.
ЗП на блока
РЗП на блока: 951,50 м2
БРОЙ АПАРТАМЕНТИ: 10
БРОЙ ПАРКОМЕСТА: 7
БРОЙ ГАРАЖИ: 0
Водещ Проектант – Архитектура: арх. Диана Хасъмова
Строителни конструкции:
Водоснабдяване и канализация:
Електроинсталации :
Отопление и вентилация :

build1

Стойностите са определени съгласно ЗС и ЗМДТ и са изчислени по данни за площите на обектите по инвестиционен проект – част „Архитектура“.